BUDJETTI TYÖVÄLINEENÄ- miksi se tehdään, mihin sitä tarvitaan, miten se tehdään

Karina StyborgYleinen

Yritysten toimintaympäristö muuttuu yhä nopeammin, mikä on lisännyt pitkän aikavälin suunnittelun merkitystä organisaation johtamisessa. Ilman pitkän aikavälin suunnittelua yrityksen todelliset mahdollisuudet voivat jäädä hyödyntämättä. Menestyäkseen myös tulevaisuudessa yrityksen täytyy ennakoida tulevat muutokset kilpailijoitaan nopeammin.

Strateginen suunnittelu on pitkän tähtäimeen suunnittelua, joka ulottuu usein yli viiden vuoden päähän. Budjetointi on sen sijaan lyhyen aikavälin suunnittelua.

Budjetti on numeroin ilmaistu toimintasuunnitelma tietylle ajanjaksolle, yleensä seuraavalle vuodelle tai tilikaudelle. Budjetti laaditaan yrityksen strategian ja pitkän aikavälin suunnitelmien pohjalta, ja siinä huomioidaan yrityksen käytössä olevat resurssit ja työtehtävien jakaminen sekä aikataulut.

Budjetointi on budjettien laatimista, budjettien ohjattua käyttöä, erojen analysointia ja korjaavien toimenpiteiden suunnittelua ja toteuttamista. Budjetoinnin avulla pyritään tavoitteellisen toiminnan suunnitteluun ja valvontaan sekä yrityksen eri osa- alueiden koordinointiin. Yrityksen yhteistä budjettia laadittaessa eri yksiköiden ja osastojen on tehtävä yhteistyötä yhteisen näkemyksen luomiseksi.

Budjettiseuranta on budjetoinnin tärkeämpiä vaiheita. Budjetti on tavoite, jonka toteutumista seurataan esim. kuukausittain tulosvertailun avulla. Viikoittain ja päivittäin budjetin toteutumista voidaan seurata myynnin ja myyntikatteen avulla. Budjettipoikkeama kertoo toteutuneiden lukujen ja budjetoitujen lukujen eron. Poikkeamia analysoidaan ja niihin pyritään etsimään syitä.

Osabudjetit:

Myyntibudjetti= laaditaan nykyisen myynnin sekä lyhyen ja pitkän tähtäimen ennusteiden pohjalta

Valmistusbudjetti ja Valmistuskustannusbudjetti = valmistusbudjetti ja valmistuskustannustenbudjetti kytkeytyvät myynnin budjetointiin. Valmistettavaan määrään vaikuttaa alkuvaraston ja haluttu loppuvarasto: varaston kasvattaminen lisää valmistusmäärää ja varaston pienentäminen pienentää valmistusmäärää. Valmistuskustannusten budjetissa budjetoidaan kaikki valmistuskustannukset, esim. raaka-ainekustannukset ja työkustannukset.
Valmistustarve = myyntiennuste + loppuvarasto – alkuvarasto

Ostobudjetti = ostettavien raaka-aineiden budjetointi. Tavoitteena on ostaa tarvittavat raaka-aineet oikeaan aikaan ja sopivaan hintaan

Varastobudjetti = budjetoidaan haluttu loppuvarasto.

Markkinointibudjetti = budjetoidaan mm. mainonnan, markkinointimateriaalien, tapahtumien ja sponsoroinnin kustannukset. Markkinointi- ja myyntibudjetti liittyvät kiinteästi toisiinsa, esim. markkinointikustannukset voidaan määritellä prosentteina myynnistä.

Hallintokustannusten budjetti = sisältää esim. laskutuksen ja palkanlaskennan kustannukset. Hallintokustannuksiin vaikuttavat yrityksen myynti- ja kasvuennusteet. Jos asiakasmäärän ennustetaan kasvavan, myös tilaukset ja laskutus kasvavat. Henkilökunnan määrä ja henkilökustannukset arvioidaan usein erillisessä henkilöstöbudjetissa.

Investointibudjetti = arvioidaan budjettikauden investoinnit. Investointipäätökset sitovat yritystä vuosiksi eteenpäin. Investointeja tehdään esim. rakennuksiin, koneisiin ja laitteisiin sekä uusiin tietojärjestelmiin.

Pääbudjetit:

Tulosbudjetti = suunnitellaan yrityksen kannattavuutta. Tavoitteena on tuottaa voittoa. Budjetti voidaan laatia esim. tuloslaskelman tai katetuottolaskelman muotoon:

Myyntituotot
-Muuttuvat kustannukset
=Katetuotto
-Kiinteät kustannukset
=Tulos (voitto/tappio)

Kassabudjetti = Suunnitellaan rahan riittävyyttä eli maksuvalmiutta. Kassabudjettiin merkitään kassaan maksut ja kassasta maksut

Alkukassa
+Kassaan maksut
+käteismyynnit
+kassaan maksut myyntisaamisista
+omistajien sijoitukset
+lainannostot
+muut kassaan maksut
Kassaan maksut yhteensä
-Kassasta maksut
-käteisostot
-ostovelkojen maksut
palkkojen ym. menojen maksut
-ennakonpidätysten ja sosiaaliturvamaksujen tilitykset
-arvonlisäverontilitykset
-kalustohankinnat
-omistajien yksityisotot/osingonmaksut
-lainojen lyhennykset
Kassasta maksut yhteensä
=Loppukassa

Tase-ennuste = laaditaan kassabudjetin ja tulosbudjetin avulla siten, että sen pohjana toimii edellisen kauden toteutunut tase. Tase-ennusteen avulla selvitetään yrityksen rahoituksen tarve.

Jos olet epävarma budjetin laatimisen kanssa. Ota rohkeasti yhteyttä! Meiltä saat työkalut taloutesi hallintaan.

Karina Styborg
taloushallinnon asiantuntija
040 097 9927