Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menoihin perustuvista lisävähennyksistä verotuksessa Lakialoite LA 69/2022 vp hyväksyttiin 15.12.2022

Karina StyborgYleinen

Säädettävän lain tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennyksistä verotuksessa tarkoitus tulla voimaan 1.1.2023.

Aloitteen mukaisiin lisävähennyksiin olisivat laissa säädettyjen edellytysten täyttyessä oikeutettuja kaikki elinkeinotoimintaa tai maataloutta harjoittavat verovelvolliset, joilla on laissa tarkoitettuja tutkimus- ja kehittämistoiminnan palkka- tai ostopalvelumenoja. Kyseessä olisi yrityksille uusi yleinen verotuki, joka ei olisi EU-oikeuden näkökulmasta valtiontukea. 

Elinkeinotoiminnan ja maatalouden tulosta tehtävän tutkimus- ja kehittämistoiminnan yleisen lisävähennyksen määrä olisi 50 prosenttia verovelvollisen omaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvistä palkka- ja ostopalvelumenoista. Yleisen lisävähennyksen enimmäismäärä verovuonna olisi 500 000 euroa ja alaraja 5 000 euroa. 

Verovelvollinen voisi lisäksi saada hyväkseen tutkimus- ja kehittämistoiminnan määrän lisääntymiseen perustuvan 45 prosentin suuruisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan ylimääräisen lisävähennyksen, mikäli verovelvollisen verovuoden aikana tekemän tutkimus- ja kehittämistoiminnan määrä on lisääntynyt verrattuna edelliseen verovuoteen. Myös ylimääräisen lisävähennyksen enimmäismäärä verovuonna olisi 500 000 euroa, mutta ylimääräiselle lisävähennykselle ei olisi alarajaa. 

Lakia sovellettaisiin rinnakkain tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennyksestä verovuosina 2021—2027 annetun lain säännösten kanssa siten, ettei ehdotetun lain mukaista yleistä lisävähennystä saisi samoista menoista, joiden perusteella on vaadittu toisen lain mukainen lisävähennys. Ehdotetun lain yleistä tai ylimääräistä lisävähennystä ei myöskään saisi samoihin menoihin, joihin on saatu muuta julkista tukea. Lisävähennykset otettaisiin huomioon verovuoden tappiota vahvistettaessa. 

Aikaisemmin voimaan tullut laki 1.1.2021

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/90739/tutkimus–ja-kehitt%C3%A4mistoiminnan-lis%C3%A4v%C3%A4hennys-verovuosina-2021-2027/

Odotamme vielä verottajan lisäohjeistusta lain rajavetoihin.

Karina Styborg, CEO,

Taloushallinnon asiantuntija KLT, PHT, BA

Tiliborg Oy